top of page

Kallelse till Vårmöte 27/5 kl:19:00

Fredrik Larsson

2024-04-15

Kallelse vårmöte: Umeå Sörfors GK.

Dag: 2024-05-27
Plats: Umeå Sörfors Golfklubb. Klubbhuset. kl. 19:00

Kallelse vårmöte: Umeå Sörfors GK.

Dag: 2024-05-27
Plats: Umeå Sörfors Golfklubb. Klubbhuset. kl. 19:00

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det sistförflutna räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Val av klubbens röstberättigade företrädare vid Sörfors Golf AB:s bolagsstämma.

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet.

11. Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

Möteshandlingarna finns tillgängliga på kansliet senast en vecka innan mötet

bottom of page