top of page

 

Spelrättsbestämmelser för innehavare av spelrättsbevis Sörfors GK


Spelrättsbevis i Sörfors GK (nedan kallad klubben) måste förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas fullvärdigt aktivt senior-medlemskap i klubben, och är personligt.  Juniormedlem som övergår till seniormedlemskap behöver, för fullvärdigt aktivt medlemskap, ej förvärva spelrättsbevis förrän det år han/hon fyller 26 år. 

 

Innehavare som vill överlåta spelrättsbevis är skyldig att hembjuda spelrättsbeviset till klubben, som har förköpsrätt. Hembud ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse med hembudsskyldighet”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats. 

 

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. (För spelrättsbevis två, som erhölls i samband med spelrättskonvertering 2008, gäller denna skyldighet dock först sedan överlåtelse skett till ny innehavare.)

 

Spelrättsbevis kan upplåtas till klubben för vidare uthyrning. Meddelande om upplåtelse till klubben måste ske senast 31 december respektive år. Upplåtelse till klubben flera år i följd kan endast ske efter styrelsens godkännande. Underlåtelse att meddela upplåtelse eller om debiterad spelrättsavgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  1. driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in,

  2. skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelrättsavgift eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen.

  3. utan att betala lösen, avvakta med att häva spelrättsbevisets giltighet till dess summan av innehavarens skulder överstiger spelrättsbevisets värde på hävningsdagen.


Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas av allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.   Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämns, för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlemsavgifter och spelrättsavgifter till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste, vid all upplåtelse, under hyresperioden betala medlemsavgift till klubben.

 

Den till vilken upplåtelse sker

  1. skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling – ”Upplåtelse av spelrättsbevis” - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.

  2. får inte vidareupplåta sin rätt.

Spelrättsbevis får, utan att först hembjudas till klubben, övergå genom arv eller testamente.

 

Spelrättsbevis får också övergå till släkting i rätt upp- eller nedstigande led, make, makes avkomling, syskon eller syskons avkomling eller till sådan sambo som bor samman med innehavaren under äktenskapsliknande förhållanden, utan att först hembjudas till klubben.


Innehavare av spelrättsbevis som vill utträda ur klubben skall skriftligen meddela klubben detta och är därmed, omedelbart skild från klubben och i övrigt skyldig att följa stadgarna(§ 2) .

 

Spelrättsbevisen kan därefter ej upplåtas (uthyras) men behållas eller överlåtas (säljas, med hembudsskyldighet) eller ärvas.

 

Vill innehavaren under samma år återinträda skall en avgift motsvarande medlemsavgiften adderas till aktuell årsavgift.

 
Hembudsskyldighet 

Innehavare av spelrättsbevis som vill överlåta spelrättsbeviset är skyldig att enligt bestämmelserna nedan först hembjuda spelrättsbeviset till Sörfors GK (nedan kallad klubben), som har förköpsrätt.   Hembud skall ske skriftligen hos klubben och vara avfattat på formuläret ”Överlåtelse med hembudsskyldighet” som klubben tillhandahåller.

 

Hembudet skall innehålla uppgifter om den till vilken överlåtelse avses ske, överenskommet pris och tidpunkten för överlåtelse. Hembudet skall innefatta ansökan om medlemskap i golfklubben, för den till vilken överlåtelse avses ske, samt vara undertecknat av båda parter.

 

Om klubben skriftligen inom två veckor från den dag då hembudet skedde meddelar den som vill överlåta att klubben önskar utnyttja sin förköpsrätt, skall spelrättsbeviset i stället överlåtas till klubben till det pris som angivits i hembudet.

 

Om klubben meddelar att den inte önskar utnyttja sin förköpsrätt får överlåtelse ske enligt uppgifterna i hembudet. Försummar klubben svarsfristen är förköpsrätten förlorad och överlåtelse får ske enligt uppgifterna i hembudet. Innan överlåtelse fullföljs prövar klubben om förvärvaren kan beviljas medlemskap. Beviljas medlemskap övergår spelrättsbeviset till förvärvaren.

 

Hembud behöver inte ske om spelrättsbeviset övergår på annat sätt i enlighet med vid varje tidpunkt gällande ”Spelrättsbestämmelser för innehavare med spelrättsbevis”.

Viktiga definitioner Spelrättsbevis:
Kvitto/bevis på att du äger rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmöte beslutade avgifter.

Avgift för spelrättsbevis:
Den avgift du betalar för ett spelrättsbevis.

Årsavgift:
De sammanlagda avgifter du betalar för din verksamhet i golfklubben. Spelrättsavgift+Medlemsavgift+Aktivitetsavgift.

Spelrättsavgift:
Den del av årsavgiften som du betalar för att få spelrätt på banan. Rätten för person eller företag att spela på golfbanan

Medlemsavgift:
Den del av årsavgiften som du betalar för medlemskapet i golfklubben.

Aktivitetsavgift:
Den del av årsavgiften som du betalar och som du har möjlighet att få tillbaka efter utfört arbete som klubben beslutar om.

Fullvärdig medlem:     
Medlem som innehar spelrättsbevis och betalar årsavgift för att kunna spela obegränsat antal golfronder.

Hyresmedlem:           
Medlem som under ett år hyr spelrättsbevis och betalar av årsmöte fastställda avgifter.

Greenfeemedlem:      
Medlem som betalar medlemsavgift och årlig greenfeeavgift för spel på klubben.

Vilande spelrättsbevis:
Spelrättsbevis som ej kan utnyttjas förrän det överlåtits.

Sörfors Golfklubb fakturerar årsavgiften. Medlemsavgiften stannar i Sörfors GK, övriga avgifter går till Sörfors Golf AB.

Spelrättsbestämmelse och defintioner 

bottom of page