top of page

Allmänna tävlingsbestämmelser

1. TÄVLINGSREGLER OCH TILLFÄLLIGA TÄVLINGSREGLER
 

Som grund för allt tävlingsspel gäller golfförbundets Spel- och tävlingshandboken.

Tillfälliga tävlingsregler samt lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla eller på hemsidan. Därutöver gäller följande generella tävlingsregler för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.
 

1.1 Avbrott i spel. Om spelet måste avbrytas av tävlingsledningen sker detta genom signal med siren.
Avbryta spelet omedelbart: En lång signal med siren.

Avbryta spelet: Tre signaler med siren, upprepade gånger.

Återuppta spelet: Två korta signaler med siren, upprepade gånger.

Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten.

 

1.2 Scorekortsinlämning. Scorekortsinlämningen sker till person som sitter i tävlingskansliet/receptionen om inget annat anges. Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat tävlingskansliets/receptionens byggnad.

 

1.3 Tee i handicaptävling. Om inte annat sägs i villkoren för en tävling skall samtliga herrar spela från tee 57 och samtliga damer spela från tee 47.

 

1.4 Övningsspel. Övningsspel vid slagspeltävlingar är, före eller mellan ronderna, bara tillåten på driving range, övnings-/pitchfältet (bredvid hål 13/14) och på eller intill alla övningsgreener (3 st). Dessa tre är chip-/puttinggreenen med bunker (till höger om hål 1), puttinggreenen vid klubbhuset och pitch greenen (bredvid hål 13/14).

Plikt, om inte annat sägs i tävlingsregeln: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

 

 

2. VILLKOR FÖR TÄVLING OCH TILLFÄLLIGA VILLKOR FÖR TÄVLING


Tillfälliga villkor för en enskild tävling finns anslagna på Min Golf och eventuellt på klubbens officiella anslagstavla. Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

 

2.1 Start i tävling. Rätt att starta i klubbens tävlingar har den som erlagt årsavgift och uppfyller tävlingens villkor för deltagande.

 

2.2 Anmälan till tävling. Alla klubbtävlingar under perioden maj – juli öppnas för anmälan senast 1:a maj aktuell säsong samt att alla klubbtävlingar under perioden aug – okt öppnas för anmälan senast 1:a juli aktuell säsong. Inbjudningar anslås i Min Golf och/eller på klubbens officiella anslagstavla.

Anmälningstiden för klubbtävling går ut klockan 18.00 onsdag före helgtävling om inget annat anges i tävlingens bestämmelser. Vid veckodagstävling gäller sista anmälningsdag 3 dagar i förväg kl.18.00 Anmälan sker via Min Golf. Spelare ska ange namn och golf-id vid anmälan.


2.3 Anmälningsavgift. Anmälningsavgift betalas via Min Golf i samband med anmälan, om inget annat anges i tävlingens villkor.
Efter anmälningstidens utgång återbetalas EJ erlagda avgifter.
För att underlätta för tävlingsadministrationen skall scorekortet hämtas senast 30 minuter före start.

 

2.3.1 Lottning och startlista. Lottning sker efter anmälningstidens utgång och startlistan publiceras på Min Golf senast klockan 18.00 dag före tävling.

 

2.3.2 Resultat. Resultatet från tävlingen publiceras på Min Golf och/eller Umeå Sörfors hemsida. Kan också publiceras via lokalpressen.

 

2.4 Återbud och avstängning från tävling. Avanmälan efter att anmälningstiden gått ut skall meddelas till tävlingsledaren (TL) för tävlingen.

OBS Meddelande skall lämnas via telefonsamtal till aktuell tävlingsledare.

Efter anmälningstidens utgång och innan lottning av tävlingen gjorts, kan TL besluta om att ingen åtgärd skall vidtas för spelare som lämnat återbud.

Efter lottning har TL alternativa åtgärder att åberopa vid återbud. Åtgärderna är beroende av hur mycket som behöver ändras i startlistan, kanske lotta om, ordna markör eller annat?

 

A. Ej erlagd startavgift: Anmälningsavgiften till aktuell tävling skall vara betald innan spelare får starta i tävlingen.

B. Utebliven start: Om deltagare uteblir från tävling utan avanmälan, bryter tävling utan tävlingsledningens medgivande eller allvarligt bryter mot golfregler/golfvett, kan deltagaren av Umeå Sörfors GK:s tävlingskommitté avstängas från tävlingsspel under 2 veckor.

 

2.5 Efteranmälning. Struket namn får ersättas med nytt namn enligt TL:s beslut, TL tar hänsyn till eventuell reservlista.

Vid överanmälan gäller principen anmälningsordning, om inte annat anges i tävlingens bestämmelser. Efteranmälan kan ske, om plats finns i tävlingen, men bara efter TL:s beslut.

 

2.6 Inställd tävling. Det är TL för tävlingen som tillsammans med greenkeepern, beslutar om tävlingen skall inställas p.g.a. väderlek eller annan omständighet.

Informationen om beslutet kommer att meddelas via Umeå Sörfors GK:s hemsida, Min Golf och/eller via mejl till deltagarna, om deltagaren tillåter detta via Min Golf.

Beslut om inställd tävling kan tas när som helst tills tävlingen är avslutad.

 

2.7.1 Handicapklasser. Handicapklasser för klubbtävlingar:

A +8,0 – 11,4

B 11,5 – 18,4

C 18,5 – 54,0
 

2.7.2 Klasser i klubbmästerskap och klubbtävlingar. KM Klasser spelas enligt Spel och tävlingshandboken för åldersklasser. KM Mästare och KM Foursome spelas med två klasser herr och dam. Vid färre än 4 startande eller 4 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass alternativt inställas enligt tävlingsledningens val.

2.7.3 Startfältets storlek i klubbtävlingar. Om inte annat anges i tävlingens villkor, gäller följande storlek på startfältet på klubbtävlingar. Singeltävling max 72 deltagare OBS undantag KM Klasser (ingen begränsning), KM mästare (begränsat antal enligt KM statuter). Partävling max 144 deltagare (72 par) 4-manna Scrambletävling max 144 deltagare (36 lag med 4 spelare/lag).
Vid överanmälan, se punkt 2.5.

 

2.7.4 Starttid och startform. Normalt startar klubbtävlingar kl. 09.00 med löpande start om inget annat sägs i tävlingens villkor.

TK tar hänsyn till tävlingssponsorernas önskemål. TK tar även hänsyn till de medlemmar/greenfee-gäster som inte tävlar när tävlingarnas starttider och startformer bestäms. Detta kan leda till att andra starttider och shotgunstart tillämpas när det så är lämpligt.
 

2.8 Särskiljning i slagspel/slaggolf. I slagspel/slaggolf med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

I slagspel sker särskiljning av vinnare genom särspel enligt playoffmetoden, hål för hål med start på hål 1 och följande ordning hål 2, hål 1, hål 2, o.s.v. övriga placeringar i resultatlistan enligt matematiska metoden och i sista fall lottning.
 

2.9 Prisutdelning. Pristagare ska hämta sitt pris personligen, vid lagtävlingar gäller att minst en ur laget finns representerad vid prisutdelningen, om inte går priset vidare till nästa pristagare. Om andra regler gäller för tävlingen anges detta i den aktuella tävlingens villkor eller meddelas av tävlingsledaren. Prisutdelning sker efter avslutad klass eller avslutad tävling.
 

2.9.1 Prisbord. För klubbtävlingar gäller följande prisbord om inte tävlingens villkor/sponsor anger annat.

Singeltävling, tre nettopriser/klass.
Partävlingar, fem priser/klass.
Lag (Scramble), fem priser/klass.
Umeå Sörfors Grand Prix, enligt tävlingens statuter.

KM Klasser, en plakett för segraren/åldersklass.
KM Mästare, (dam och herr) ett vandringspris och en minnesplakett/klass samt parkeringsplats.
KM Foursome, ett pris/klass.

 

2.10 Tävlingsledare. Tävlingsledare skall kunna identifieras genom klädsel eller skylt och namnges i Min Golf med aktuellt telefonnummer. Om domare saknas är det namngiven tävlingsledare som avgör regeltvister.
 

2.11 Officiell tid. Klockan på shopen anger officiell tid.

 

Överträdelse av villkor för tävling kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

 

Umeå Sörfors GK

Tävlingskommittén
(Reviderad av Umeå Sörfors GK tävlingskommitté 2022-05-19)

bottom of page