top of page

Kallelse till höstmöte 2023-11-30

Fredrik Larsson

2023-11-01

Kallelse till höstmöte 2023-11-30 kl: 19:00 på Umeå folketshus

FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
6. Fastställande av medlemsavgifter, övriga avgifter, medlemslån, verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
7. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
8. Val av:
a. klubbens ordförande för en tid av 1 år;
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för
en tid av 1 år.
d. 1 revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta;
e. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
f. ombud till GDF-möte.
9. Övriga frågor (information och diskussion).
....................................................................................................................................................................................................
Möteshandlingar finns tillgängliga 7 dagar innan mötet.
Går att rekvirera på e-post via kansliet. (kansli@sorforsgk.se)
Finns även på klubbens kansli.
(Då kansliet har varierande öppettider och lokalitet... ring gärna innan besök. tel: 090-304 75)

bottom of page