top of page

Kallelse till Vårmöte 2023

Fredrik Larsson

2023-05-02

Kallelse vårmöte.
Plats: Umeå Folketshus
Tid: måndagen den 29:e maj kl 19:00

Kallelse vårmöte: Umeå Sörfors GK.

Dag: 2023-05-29
Plats: Umeå Folketshus. kl. 19:00

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.

3. Fastställande av föredragningslista.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

b. Styrelsens årsredovisning (resultat- och balansräkning) för det sistförflutna räkenskapsåret.

c. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sistförflutna räkenskapsåret.

7. Fråga om fastställelse av verksamhetsberättelse och årsredovisning

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Val av klubbens röstberättigade företrädare vid Sörfors Golf AB:s bolagsstämma.

10. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar före mötet.

11. Övriga frågor.

Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de ej finns med på föredragningslistan för mötet.

bottom of page