Ordningsregler

 

Ordningsreglerna indelas i kungsregler, konsekvensregler och säkerhetsregler. De första fem reglerna är kungsregler som skall åtföljas av samtliga spelare som använder golfbanan. Därefter följer fem konsekvensregler som syftar till att ge spelaren information om att reglerna innebär eller medför vissa konsekvenser. Slutligen anges fem regler som i betydelsen säkerhetsregler även gäller för trivsel och hänsyn.

 

1. För spel på banan erfordras aktivt medlemskap, samt i förekommande fall synligt greenfeebevis. Spelare skall alltid kunna uppvisa medlemskort och kunna legitimera sig.

 

2. Spelare har skyldighet att följa Svenska Golfförbundets rekommendationer om golfvett. Detta är nödvändigt med tanke på säkerhet, hänsyn och skötsel av golfbanan.

 

3. Vid köbildning äger 3- och 4-bollar företräde vid första tee. Ensamspelare bör erbjudas delta i 2- eller 3-bollar.

 

4. Spelare bör alltid släppa igenom bakomvarande boll om den egna bollen inte är återfunnen inom 1 minut. När det är gjort kan letandet fortsätta i max 4 min till.

 

5. Oavsett spelskicklighet rekommenderas att en 18-hålsrond genomförs på följande maxtider:

 

2-boll  3,5 tim

3-boll  4,0 tim

4-boll  4,5 tim

 

6. Varje medlem har både rätt att påpeka och skyldighet att tillse att ordningsreglerna efterlevs.

 

7.  Rangebollar skall användas på övningsfältet och får inte användas på banan. Överträdelse medför spelförbud. OBS! Rangebollar får inte heller användas på korthålsbanan.

 

8. Banarbetare har företräde på golfbanan. Därför skall spelaren vänta med att slå till arbetet är klart eller banarbetaren godkänner slag.

 

9. Endast golfpeggar av trä får användas på banan.

 

10. Spelare rekommenderas att medföra SGF: s regelbok vid spel på banan.

 

11. Användande av golfbil skall följa ”lagen om terrängkörning” samt, med hänsyn till slitage på banan, vid otjänlig väderlek godkännas av klubbansvarig.

 

12. Hundar får inte medföras vid officiella tävlingar och skall vid övriga tillfällen alltid hållas kopplade.

 

13. Klädregler: Spel med bar överkropp är inte tillåten.

 

14. Softspikes är en rekommendation.

15. Golvytor i klubbhus/kanslibyggnad får inte beträdas med skor med spik

 

Överträdelse av ordningsregler kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Speltillträde till Umeå Sörfors Golfbana:

 

Den som har gällande hcp för aktuellt år.

Gällande hcp är sådant utfärdat av Umeå Sörfors GK eller annan golfklubb, som är medlem i Svenska Golfförbundet eller golfklubb, som tillhör sitt lands nationella golfförbund.

Den som i förekommande fall betalat aktuell greenfee. Greenfee skall alltid lösas före golfrondens start.

Distansmedlem i Umeå Sörfors GK betalar ½ ordinarie greenfee. Övriga Umeå Sörfors GK-medlemmar betalar ingen greenfee.

Information om greenfees storlek framgår av separata meddelanden som finns anslaget på klubbens hemsida, samt i anslutning till greenfeeboken.

 

Följande händer om för låg greenfeeavgift betalats (på grund av feltolkning av greenfeebestämmelser).

 

Om spelaren finns kvar på banan, kräver av golfklubben auktoriserad kontrollant att komplett greenfee betalas.

Om spelaren lämnat banan tillskrivs hemmaklubben och avkrävs via den resterande belopp.

 

Följande händer om någon ertappas med att spela utan att ha speltillträde.

 

Personen avkrävs legitimation. Om sådan inte uppvisas eller personens identitet på annat sätt inte kan fastställas, kan polis komma att tillkallas. Personen avvisas omgående från banan.

Brev kommer att skickas till personens hemmaklubb och via den avkrävas dubbel aktuell greenfee. Vilka åtgärder hemmaklubben vidtar är hemmaklubbens ensak.  

Personen kommer inte att lämnas speltillträde till Umeå Sörfors GK: s bana under innevarande år.

 

Avvisning från banan:

 

Klubben förbehåller sig rätten att från banan avvisa person, spelare eller åskådare, som missköter sig genom att t.ex. okväda, störa, upprepat struntar i att vårda banan (återplacera uppslagen torv, laga nedslagsmärken), samt låter bli att ta hänsyn till arbetande banpersonal.

 

Vid sådan avvisning har den avvisade inte rätt att återfå för ronden betald greenfee.

Vid upprepade sådana förseelser eller om klubben finner att överträdelsen vid enstaka tillfällen är grov kommer personen inte att lämnas speltillträde till Umeå Sörfors GK:s bana under innevarande år.

 

Greenfee- och Hcpkortkontroll:

 

Umeå Sörfors Golfklubb förbehåller sig rätten att när som helst och utan förbehåll utföra greenfeekontroll på spelare som spelar på klubbens 18-hålsbana.

 

Reviderat av tävlingskommittén för Umeå Sörfors GK 2011-03-02

Adress

 

Umeå Sörfors Golfklubb

Box 232

901 05 Umeå

 

E-post: kansli@sorforsgk.se

Telefon

 

Kansli: 090-304 75

 

Tidsbokning: 090-304 83

 

Restaurang: 070-622 11 26

Social Media

Våra sponsorer

1/2